CPAC 成就奖

About_title_line
About_title_line_moblie

CPAC专业成就奖 

CPAC专业成就奖设立于2009年,用以表彰及庆贺在专业领域取得卓越成就的移民专业人士。往届获奖者包括多个行业的杰出人物,如科学家杨恩辉、企业高管Kelvin Tran和艺术家高韶青。

提名条件

  • 候选人可以在加拿大任何地区,但必须是具有加拿大公民或永久居民身份的移民;
  • 是某一专业领域公认的领导者,包括在本职工作以外的某一领域的佼佼者(比如一名在职工程师业余写作成了著名作家)。

请在此下载PAA提名文件

 

CPAC青年成就奖 

本奖项于2016年以“专业成就奖”为蓝本推出,旨在鼓励和表彰在学业、工作、创业或社区服务等方面取得优异成绩或做出杰出贡献的29岁或以下的加拿大青年。“青年成就奖”着重考虑个人成就的突出性和/或其对社会的正面影响。

提名标准:

CPAC“青年成就奖”的候选人必须是29周岁或以下的加拿大公民或永久居民, 并符合但不仅限于以下几项标准中的一项:

  • 在工作或创业上取得优异成绩
  • 拥有文理工某一方面的学术研究或创新成果
  • 有优异的社会性企业活动成绩
  • 在社会与社区建设中贡献显著、表现出领导力

以上各项所列举的活动和成绩须发生在近两年之内。学习成绩不列入评选标准。

请在此下载YAA提名文件

 

评选过程

所有提名都将提交给由著名学者、专家、业界领袖和社区领袖组成的奖项评选委员会进行审查和评选。

奖项将在CPAC年度慈善晚宴上颁发。

往届专业成就奖获奖者

About_title_line
About_title_line_moblie

2023

1

Yung-Kai Liu

2

Tianqing Peng

2022

2

Gang Zheng

3

George Gao

2020-2021

Website

Yu Sun

2019

Serena Chan

Serena Chan

Mingyao Liu

Mingyao Liu

Heyu Ni

Heyu Ni

2018

Alex Fan

Alex Fan

Jianhong Wu

Jianhong Wu

2017

PAA-2017-hou-photo

Susanne Hou

PAA-2017-Li-ming-photo

Ming Li

2016

PAA-2016-Peng-photo

Changhui Peng

PAA-2016-Sun-photo

Andy Sun

2015

PAA-2015-Young-Photo

Kue Young

2014

PAA-2014-Chan-Photo

Vincent WS Chan

PAA-2014-Goh-Photo

Chan-Hon Goh

PAA-2014-Kuo-Photo

David Kuo

2013

KelvinTran_ web

Kelvin Tran

enhui yang web

En-hui Yang

anna-yin web

Anna Yin

2011

Luke Chan web

Luke M. W. Chan 

Zhang ling web

Ling Zhang 

Jean Zhu web

Jean Zu

2010

jing

Jing Ming Chen

Ren Ke Li 02

Ren-Ke Li

2009

Patrick Chan 04

Patrick Chan 

杰出贡献奖

Jinyan Li 01

Jinyan Li 

专业杰出奖

Untitled design

Benjamin Deng

CPAC卓越成绩奖

Untitled design

Yi Yong Wang

特殊贡献奖

往届青年成就奖获奖者

About_title_line
About_title_line_moblie

2023

3

Nam Pham 

2022

1

Chen Chen

2020-2021

Untitled design (2)

Jason Xi

2019

Clara Weng

Clara Weng

2018

Harvey Shi

Harvey Shi

2017

YAA-2017-Wang-A-photo

Alissa Wang

2016

YAA-2016-Zhang-photo

Annie Zhang