CPAC专业成就奖 (PAA)

About_title_line
About_title_line_moblie

CPAC专业成就奖 (PAA)

CPAC专业成就奖设立于2009年,用以表彰及庆贺在各自专业领域内取得卓越成就的移民专业人士。

提名范围覆盖加拿大全境,候选人应具备以下条件:

  • 拥有移民背景的加拿大公民或永久居民
  • 移居加国后在其专业领域取得卓越成就或在和所从事的工作以外的领域取得突出成绩的专业移民

 

CPAC青年成就奖 (YAA)

青年是未来社区建设的中坚力量,为鼓励和表彰在专业领域或社区服务等方面取得优异成绩或做出杰出贡献的青年,CPAC及其基金会于2016年隆重推出以“专业成就奖”为蓝本的“青年成就奖”。

申请标准:

CPAC“青年成就奖”的申请者必须是29周岁或以下的拥有移民背景的加拿大公民或永久居民, 并至少符合以下几项标准中的一项:

  • 在专业领域或事业上取得卓越成就
  • 拥有科学或技术创新成果
  • 社会性企业活动和社会性创新
  • 在志愿性服务、领导力并在社区建设和服务中贡献显著

请注意:

  • 申请时所列举的活动需为近两年的活动
  • 学习成绩不列入评选标准

CPAC专业成就奖候选人及CPAC青年成就奖申请人均经由CPAC理事会和CPAC基金会理事会成员组成的专业成就奖(PAA)和青年成就奖(YAA)甄选委员会审查,最终奖项都将于每年CPAC年度慈善晚宴中颁发。

荣誉堂 - 专业成就奖往届获奖者

About_title_line
About_title_line_moblie

2019

Serena Chan

Serena Chan

Mingyao Liu

Mingyao Liu

Heyu Ni

Heyu Ni

2018

Alex Fan

Alex Fan

Jianhong Wu

Jianhong Wu

2017

PAA-2017-hou-photo

Susanne Hou

PAA-2017-Li-ming-photo

Ming Li

2016

PAA-2016-Peng-photo

Changhui Peng

PAA-2016-Sun-photo

Andy Sun

2015

PAA-2015-Young-Photo

Kue Young

2014

Vincent WS Chan Chan-Hon Goh David Kuo

2013

Kelvin Tran En-hui Yang Anna Yin

2011

Luke M. W. Chan Ling Zhang Jean Zu

2010

Jing Ming Chen Ren-Ke Li

2009

Patrick Chan Benjamin Deng Jinyan Li Yi Yong Wang

荣誉堂 - 青年成就奖往届获奖者

About_title_line
About_title_line_moblie

2019

Clara Weng

Clara Weng

2018

Harvey Shi

Harvey Shi

2017

YAA-2017-Wang-A-photo

Alissa Wang

2016

YAA-2016-Zhang-photo

Annie Zhang